close

Top sellers

Informacja

Regulamin Hurtowni

 1. Właścicielem hurtowni jest firma MAJDAN ZABAWEK Beata Rzeźnik, Majdan Sieniawski 378, 37-534 Adamówka, NIP 664-194-42-64.

 2. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna.

 3. Serwis internetowy www.majdanzabawek.pl przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

 4. Podczas rejestracji należy podać wszystkie prawdziwe dane firmy, w tym również NIP.

 5. Rejestrując się w systemie, użytkownik oświadcza, że rejestruje konto jako podmiot gospodarczy.

 6. Przed dokonaniem pierwszej transakcji za pośrednistwem hurtowni www.majdanzabawek.pl . Kupujący prześle drogą elektroniczną dokumenty rejestracyjne firmy, tj:

 • NIP

 • REGON

 • KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia.

 2. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia.

 3. Po otrzymaniu faktury pro formy Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 5 dni (jeśli w tym czasie nie będzie jeszcze widoczny wpływ pieniędzy na konto Dostawcy, Dostawca może poprosić o przedstawienie dowodu wpłaty pieniędzy na konto bankowe). Brak wpłaty lub potwierdzenia w w/w terminie jest podstawą do anulowania zamówienia.

 4. Maksymalny czas oczekiwania na realizację zamówienia określony jest w Warunkach Dostawy i Reklamacji .

 5. Termin realizacji zamówienia może w szczególnych przypadkach ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Dostawcy. Kupujący każdorazowo jest o tym powiadamiany drogą elektroniczną lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub anulowaniu zamówienia.

 6. Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej lub można go odebrać osobiście w siedzibie firmy po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Dostawcy.

 7. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół, a następnie przesłać go do firmyMAJDAN ZABAWEK Beata Rzeźnik w formie i terminie określonym w Warunkach Dostawy i Reklamacji.

 8. Ponieważ przeznaczeniem towaru jest dalsza odsprzedaż nie przyjmujemy zwrotów, jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony. Prosimy o rozważne zakupy.

 9. Dane osobowe, które firma MAJDAN ZABAWEK Beata Rzeźnik wykorzystuje podczas wysyłki towaru są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie są sprzedawane ani też nie udostępniane osobom trzecim. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku).

 10. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich. Cena widniejąca przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

 11. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

 12. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie firmy MAJDAN ZABAWEK Beata Rzeźnik posiadają niezbędne certyfikaty i spełniają normy bezpieczęstwa.

 13. Wszystkie nazwy występujące na tej stronie są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

 14. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza:

 • zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu,

 • zaakceptowanie postanowień określonych w Warunkach Dostawy i Reklamacji,

 • zezwolenie na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

 1. Spory powstałe w wyniku realizacji Regulaminu Hurtowni będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

 2. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.